We zijn open op reservering vanaf 6 personen.

Vrijwaringsverklaring inzake aansprakelijkheid voor activiteiten bij Target Point Assen V1.0.1.

Ondergetekende, hierna te noemen “Deelnemer”, verklaart hierbij dat hij/zij vrijwillig deelneemt aan de activiteiten die worden georganiseerd door Target Point Assen, hierna te noemen “Organisator”. De activiteiten kunnen bestaan uit: Lasergamen Lasertrooper, Lasergamen EVO-5/EVO-6, Luchtbuks schieten, Simulatie schieten, Lasermaze, Tagg it, Bomb Defusal, Airsoft, Poolen en darten, VR.

Deelnemer verklaart dat hij/zij optreedt als vertegenwoordiger en woordvoerder van de groep waarmee hij/zij deelneemt aan de activiteiten, hierna te noemen “Groep”. Deelnemer verklaart dat hij/zij de toestemming en volmacht heeft van alle leden van de Groep om deze vrijwaringsverklaring namens hen te ondertekenen (aanvinken) en dat hij/zij hen op de hoogte heeft gesteld van de inhoud en gevolgen van deze verklaring. Deelnemer verklaart dat deze verklaring ook geldt voor alle leden van de Groep en dat zij allen gebonden zijn aan de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen.

Deelnemer verklaart dat hij/zij geen alcohol of andere verdovende middelen heeft gebruikt of zal gebruiken voor of tijdens de activiteiten. Deelnemer erkent dat het gebruik van alcohol of andere verdovende middelen de veiligheid en het oordeelsvermogen kan beïnvloeden en het risico op schade, diefstal, verwondingen, ziektes of andere gevolgen kan vergroten. Deelnemer verklaart dat hij/zij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van alcohol of andere verdovende middelen, ook zodra hij/zij het pand heeft verlaten en richting huis of andere gelegenheden gaat.

Deelnemer verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de aard, inhoud en risico’s van de activiteiten en dat hij/zij in goede fysieke en mentale gezondheid verkeert om daaraan deel te nemen. Deelnemer verklaart dat hij/zij de instructies en regels van de Organisator en de begeleiders zal opvolgen en dat hij/zij zich zal gedragen op een veilige en verantwoorde manier.

Deelnemer verklaart dat hij/zij de Organisator, de begeleiders, de locatie-eigenaren, de sponsors en alle andere betrokken partijen vrijwaart van alle aansprakelijkheid voor eventuele schade, diefstal, verwondingen, ziektes of andere gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met de deelname aan de activiteiten, ongeacht de oorzaak of de schuld. Deze vrijwaring geldt ook voor eventuele claims van derden die door of namens Deelnemer worden ingediend of die verband houden met Deelnemer.

Deelnemer verklaart dat hij/zij deze vrijwaringsverklaring zorgvuldig heeft gelezen, begrepen en ondertekend en dat hij/zij daarmee afstand doet van eventuele rechten of vorderingen die hij/zij zou kunnen hebben tegen de Organisator of de andere vrijgewaarde partijen.