We zijn open op reservering vanaf 6 personen.

Voorwaarden Winactie

1. Winacties worden uitgeschreven door Target Point Assen onder de handelsnaam Target Point Assen gevestigd te Assen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je 2 potjes hebt gelasergamed bij ons en inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3.1 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

3.2 Het is mogelijk om extra kans te maken als het volgende word gedaan: de post op Facebook of Instagram liken en 3 personen taggen in het bericht. Het is mogelijk om op beide platformen het bericht te promoten, maar u krijgt maar 1 extra kans.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie is: vanaf 25 februari 2022 tot en met 25 maart 2022. U kunt al wel eerder reserveren dan 25 februari. 

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar of toestemming hebben van ouder/voogd. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Om privacy redenen word dit niet openbaar op Facebook/Instagram of op onze site gedaan.

10. Target Point Assen kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

11. De uitslagen vind je in de opgegeven e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Target Point Assen voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Target Point Assen

17. Target Point Assen handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Target Point Assen, Zeilmakerstraat 26A, 9403 VA Assen, 0621955715
e-mail: info@targetpoint-assen.com . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

De prijs

1. Na de actieperiode wordt het gecommuniceerde aantal winnaars gekozen. Deze winnaars worden onpartijdig gekozen.

2.  Als een winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert dan wel niet op tijd reageert, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere door trekking te bepalen prijswinnaar.

3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

4. De waarde van de prijs kan niet in geld worden uitgekeerd.

5. De prijs bestaat uit een Samsung Galaxy S22 of een IPhone 13, er word dus 1 weggegeven en niet beide.

Je persoonsgegevens

1. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. Target Point Assen mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

2. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.

3. Je dient, indien hier door Target Point Assen naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

Overige afspraken bij deze actie

15. Als je van de winactie gebruikmaakt, dan ga je akkoord met deze voorwaarden.

17. Target Point Assen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.

18. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Target Point Assen gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

18b. Minimale deelname bedraagt 1000 personen

19. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

20. Target Point Assen mag iedere deelnemer uitsluiten in geval van (een vermoeden van) fraude en de actie altijd stopzetten of wijzigen. We hoeven hiervoor geen reden op te geven.

21. Als wij je uitsluiten of de actie stopzetten of wijzigen, dan heb je geen recht op een (schade)vergoeding.

22. Target Point Assen en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor:

a. Aanvullende kosten die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.

b. Schade die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.

c. Gebreken in de uitgereikte prijs.